понедељак, 16. април 2007.

Kurs „Menadžment rizika u bezbednosti“‎

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama u Beogradu, u saradnji sa Preduzećem za bezbednost poslovanja, imovine i lica „Protecta group“ i Međunarodnim trening centrom za borbu protiv terorizma, organizuje trodnevni kurs na temu „Menadžment rizika u bezbednosti“.
Cilj kursa
je građenje kompetencija (znanja, veština i stavova) menadžera bezbednosti za: analizu i procenu bezbednosnih rizika, izradu strateškog i akcionog plana za upravljanje rizicima i bezbednosnu zaštitu profita preduzeća.
Ovakav cilj će omogućiti jačanje kapaciteta preduzeća u prepoznavanju i redukciji socio-ekonomskih rizika, kao posledica promene vlasničke strukture i gubitka radnih mesta (obustave rada, demonstracije nezadovoljstva zaposlenih, blokade poseda i imovine preduzeća, nezakoniti štajkovi ili štrajkovi upozorenja), a koji su neraskidivo povezani sa bezbednosnim pretnjama (korupcija, krađa imovine kompanije i informacija, kompjuterski kriminal, sabotaže, pretnje menadžerima i članovima njihovih porodica, iznude, uzimanje talaca/kidnapovanje/otmica/nasilje na poslu, pretnje bombom, nesreće i incidenti) i zajedno generišu gubitke kompanije, kako one vidljive (materijalne), tako i nematerijalne.

Tematske oblasti kursa biće realizovane na konkretnim studijama slučaja, u okviru radionica, a polaznici kursa će dobiti neophodna znanja, obrasce i materijale za izradu projektnog zadatka upravljanja rizicima bezbednosti u svojoj organizaciji, uz mogućnost da se kroz seriju naprednih kurseva od strane predavača - eksperata prati efikasnost i kvalitet upravljanja projektom.

Broj i struktura polaznika
Kursom je predviđena edukacija do 15 polaznika. Namenjen je menadžerima u profitnom i neprofitnom sektoru koji se bave poslovima procenjivanja i analize bezbednosnih rizika, strateškog i operativnog planiranja, uključujući različite profile menadžera koji ulaze u tim za menadžment rizika: menadžeri bezbednosti, menadžeri ljudskih resursa, menadžeri IT sektora, menadžeri za odnose sa javnošću.
Predavači na kursu su istaknuti stručnjaci u oblasti bezbednosne analitike, strateškog i operativnog planiranja, risk i kriznog komuniciranja i socijalnog inženjeringa u bezbednosti.

Koristi od kursa i očekivani rezultati

Na kraju obuke polaznici će biti osposobljeni da:
 • identifikuju ulogu menadžera bezbednosti organizacije u strateškom i operativnom planiranju u dohodovnom i neprofitnom sektoru
 • unaprede svoja znanja, veštine i stavove o korišćenju alata za procenu bezbednosnih pretnji, analizu rizika i izradu akcionih planova i operativnih procedura za upravljanje bezbednosnim rizicima
 • unaprede sposobnosti za risk komuniciranje.
Dobici organizacije (preduzeća) su:
 • Izrada stručnih ekspertiza od značaja za učešće na konkursima za izradu projekata upravljanja rizicima u bezbednosti koje finansiraju međunarodne organizacije
 • Osposobljavanje menadžera bezbednosti za preliminarne analize hazarda i rizika u svojim organizacijama u pravcu izrade elaborata obezbeđenja
 • Izgradnja multimedijske baze podataka o bezbednosnim pretnjama i rizicima organizacije u cilju utvrđivanja prioriteta u poslovanju i nivoa tolerancije na rizik
 • Koristi koje proizilaze iz mapiranja rizika (grafičko predstavljanje svih rizika, grupisanje i razumevanje veze među njima, vizuelni medijum za donošenje odluka, laka komunikacija svih nivoa menadžmenta i zaposlenih)
 • Budžetiranje bezbednosti kao osnovica za finansijski /investicioni plan preduzeća
 • Realizacija kursa po najvišim međunarodnim standardima kvaliteta će omogućiti kompatibilnost stečenih znanja i kompetencija menadžera sa sistemom upravljanja kvalitetom organizacije/preduzeća
 • Pripremne aktivnosti od značaja za primenu predstojećeg zakona o obezbeđenju lica i imovine.
 • Izgradnja i razvoj tima za menadžment rizika koji ne samo da može sprečiti štetu u kompaniji, već može problem pretvoriti u profit.
Organizacione napomene

Kurs će se održati od 27. do 29. aprila 2007. godine u Studentskom gradu na Novom Beogradu, ul. Tošin bunar 143, u skladu sa programom kursa (u prilogu).

Polaznici će, nakon polaganja ispita, dobiti sertifikat o pohađanoj obuci od Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Preduzeća za bezbednost poslovanja, imovine i lica „Protecta group“.

Rok za prijavljivanje je do 26.04.2007. do kada treba izvršiti uplatu u iznosu od 250 EUR na ime kotizacije za seminar na račun broj: RS35265100000005694630, ili u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na račun broj: 265-1650310000113-64 kod Raiffeisen banke.

Ukoliko je neophodno prenoćiše i ishrana, organizator je u mogućnosti da isto obezbedi za dva prenoćišta po ceni od 2.200,00 din. u dvokrevetnoj sobi i 2.600,00 din u jednokrevetnoj sobi. Troškovi ishrane iznose 900,00 po danu.

Prijavu za kurs saglasno obrascu prijave iz priloga treba slati na adresu caruk.seminar@gmail.com ili na telefaks broj 381(11)344 71 32. Organizator zadržava pravo da odloži održavanje skupa za drugi termin.

Za sve detaljnije informacije molimo Vas da se obratite na sledeće brojeve telefona:

381(11)244 34 53, 243 70 22.

ili putem e-mail-a: caruk.seminar@gmail.com. Dodatne informacije o kursu biće dostupne i preko bloga organizacije http://caruk.blogspot.com

S poštovanjem,

dr Zoran Keković

Predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama


Prilozi:

Priložena dokumentacija je dostupna i putem linka http://groups.google.com/group/caruk/files