среда, 25. април 2007.

Održana je prezentacija projekta «ODLUČIVANJE ZASNOVANO NA PROCENI ‎RIZIKA»

U Privrednoj komori Beograda u organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i preduzeća za bezbednost poslovanja, imovine i lica „PROTECTA GROUP“ danas je održana prezentacija projekta «ODLUČIVANJE ZASNOVANO NA PROCENI RIZIKA» saglasno najavi.
Fotografije sa prezentacije kojima je ilustujemo su sledeće:петак, 20. април 2007.

Prezentacija projekta «ODLUČIVANJE ZASNOVANO NA PROCENI ‎RIZIKA»‎

U organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i preduzeća za bezbednost poslovanja, imovine i lica „PROTECTA GROUP“ 25.4.2007.g. sa početkom u 11 časova u prostorijama Privredne komore Beograda, sala VI održaće se prezentacija projekta «ODLUČIVANJE ZASNOVANO NA PROCENI RIZIKA»

Cilj prezentacije je upoznavanje sa načinom identifikacije izazova i rizika kao posledica promene vlasničke strukture u preduzećima i drugim rizicima koji nastaju nakon nje. (obustava rada, demonstracije, nezadovoljstva zaposlenih, blokada poseda (imovine) preduzeća, nezakonitih štrajkova ili štrajkova upozorenja).

S obzirom da u mnogim preduzećima ne postoje efektivni planovi pripravnosti na krizne situacije niti je definisana odgovornost nadležnih subjekata, ovom prezentacijom želimo da Vam ponudimo model za sprečavanje, pripremu i odgovor na krizne situacije razvojem sistema za procenu rizika.

Prezentacija uključuje sledeće segmente:

1. Procena rizika, procena kapaciteta preduzeća u prevenciji kriza i izrada akcionog plana upravljanja rizicima i krizama.

2. Građenje kompetencija zaposlenih kroz trening (obuku) za upravljanje rizicima kompanije uključujući izgradnju sposobnosti preuzimanja kontrole nad kriznom situacijom što je pre moguće.

3. Operacije nastavka biznisa u postkriznom periodu.

4. Izgradnja multimedijske baze podataka o pretnjama i rizicima na nivou privrede grada Beograda u cilju jačanja i povezivanja kapaciteta preduzeća i lokalne zajednice u analizi rizika i odgovora na krizne situacije.

5. Izgradnja pravnog ambijenta za analizu rizika i koordinisanog reagovanja na krizne situacije

Prezentaciju će odrzati dr Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti univerziteta u Beogradu i predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje rizika. Gosti su dr Dane Subašić sa Kriminalističko policijske akademije u Beogradu, kao i eksperti iz oblasti bezbednosnog menadzmenta.

Menadžmentom rizika može se sprečiti šteta u kompaniji, a problem pretvoriti u profit.

Dodatne informacije na e-mail damjans@kombeg.org.yu ili na telefon: 011/3619-646

Prezentacija je namenjena menadžerima firmi, menadžerima rizika, menadžerima bezbednosti, menadžerima ljudskih resursa, menadžerima IT sektora, menadžerima za odnose sa javnošću.

понедељак, 16. април 2007.

Kurs „Menadžment rizika u bezbednosti“‎

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama u Beogradu, u saradnji sa Preduzećem za bezbednost poslovanja, imovine i lica „Protecta group“ i Međunarodnim trening centrom za borbu protiv terorizma, organizuje trodnevni kurs na temu „Menadžment rizika u bezbednosti“.
Cilj kursa
je građenje kompetencija (znanja, veština i stavova) menadžera bezbednosti za: analizu i procenu bezbednosnih rizika, izradu strateškog i akcionog plana za upravljanje rizicima i bezbednosnu zaštitu profita preduzeća.
Ovakav cilj će omogućiti jačanje kapaciteta preduzeća u prepoznavanju i redukciji socio-ekonomskih rizika, kao posledica promene vlasničke strukture i gubitka radnih mesta (obustave rada, demonstracije nezadovoljstva zaposlenih, blokade poseda i imovine preduzeća, nezakoniti štajkovi ili štrajkovi upozorenja), a koji su neraskidivo povezani sa bezbednosnim pretnjama (korupcija, krađa imovine kompanije i informacija, kompjuterski kriminal, sabotaže, pretnje menadžerima i članovima njihovih porodica, iznude, uzimanje talaca/kidnapovanje/otmica/nasilje na poslu, pretnje bombom, nesreće i incidenti) i zajedno generišu gubitke kompanije, kako one vidljive (materijalne), tako i nematerijalne.

Tematske oblasti kursa biće realizovane na konkretnim studijama slučaja, u okviru radionica, a polaznici kursa će dobiti neophodna znanja, obrasce i materijale za izradu projektnog zadatka upravljanja rizicima bezbednosti u svojoj organizaciji, uz mogućnost da se kroz seriju naprednih kurseva od strane predavača - eksperata prati efikasnost i kvalitet upravljanja projektom.

Broj i struktura polaznika
Kursom je predviđena edukacija do 15 polaznika. Namenjen je menadžerima u profitnom i neprofitnom sektoru koji se bave poslovima procenjivanja i analize bezbednosnih rizika, strateškog i operativnog planiranja, uključujući različite profile menadžera koji ulaze u tim za menadžment rizika: menadžeri bezbednosti, menadžeri ljudskih resursa, menadžeri IT sektora, menadžeri za odnose sa javnošću.
Predavači na kursu su istaknuti stručnjaci u oblasti bezbednosne analitike, strateškog i operativnog planiranja, risk i kriznog komuniciranja i socijalnog inženjeringa u bezbednosti.

Koristi od kursa i očekivani rezultati

Na kraju obuke polaznici će biti osposobljeni da:
 • identifikuju ulogu menadžera bezbednosti organizacije u strateškom i operativnom planiranju u dohodovnom i neprofitnom sektoru
 • unaprede svoja znanja, veštine i stavove o korišćenju alata za procenu bezbednosnih pretnji, analizu rizika i izradu akcionih planova i operativnih procedura za upravljanje bezbednosnim rizicima
 • unaprede sposobnosti za risk komuniciranje.
Dobici organizacije (preduzeća) su:
 • Izrada stručnih ekspertiza od značaja za učešće na konkursima za izradu projekata upravljanja rizicima u bezbednosti koje finansiraju međunarodne organizacije
 • Osposobljavanje menadžera bezbednosti za preliminarne analize hazarda i rizika u svojim organizacijama u pravcu izrade elaborata obezbeđenja
 • Izgradnja multimedijske baze podataka o bezbednosnim pretnjama i rizicima organizacije u cilju utvrđivanja prioriteta u poslovanju i nivoa tolerancije na rizik
 • Koristi koje proizilaze iz mapiranja rizika (grafičko predstavljanje svih rizika, grupisanje i razumevanje veze među njima, vizuelni medijum za donošenje odluka, laka komunikacija svih nivoa menadžmenta i zaposlenih)
 • Budžetiranje bezbednosti kao osnovica za finansijski /investicioni plan preduzeća
 • Realizacija kursa po najvišim međunarodnim standardima kvaliteta će omogućiti kompatibilnost stečenih znanja i kompetencija menadžera sa sistemom upravljanja kvalitetom organizacije/preduzeća
 • Pripremne aktivnosti od značaja za primenu predstojećeg zakona o obezbeđenju lica i imovine.
 • Izgradnja i razvoj tima za menadžment rizika koji ne samo da može sprečiti štetu u kompaniji, već može problem pretvoriti u profit.
Organizacione napomene

Kurs će se održati od 27. do 29. aprila 2007. godine u Studentskom gradu na Novom Beogradu, ul. Tošin bunar 143, u skladu sa programom kursa (u prilogu).

Polaznici će, nakon polaganja ispita, dobiti sertifikat o pohađanoj obuci od Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Preduzeća za bezbednost poslovanja, imovine i lica „Protecta group“.

Rok za prijavljivanje je do 26.04.2007. do kada treba izvršiti uplatu u iznosu od 250 EUR na ime kotizacije za seminar na račun broj: RS35265100000005694630, ili u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na račun broj: 265-1650310000113-64 kod Raiffeisen banke.

Ukoliko je neophodno prenoćiše i ishrana, organizator je u mogućnosti da isto obezbedi za dva prenoćišta po ceni od 2.200,00 din. u dvokrevetnoj sobi i 2.600,00 din u jednokrevetnoj sobi. Troškovi ishrane iznose 900,00 po danu.

Prijavu za kurs saglasno obrascu prijave iz priloga treba slati na adresu caruk.seminar@gmail.com ili na telefaks broj 381(11)344 71 32. Organizator zadržava pravo da odloži održavanje skupa za drugi termin.

Za sve detaljnije informacije molimo Vas da se obratite na sledeće brojeve telefona:

381(11)244 34 53, 243 70 22.

ili putem e-mail-a: caruk.seminar@gmail.com. Dodatne informacije o kursu biće dostupne i preko bloga organizacije http://caruk.blogspot.com

S poštovanjem,

dr Zoran Keković

Predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama


Prilozi:

Priložena dokumentacija je dostupna i putem linka http://groups.google.com/group/caruk/files

недеља, 15. април 2007.

Семинар "Менаџмент ризика у безбедности", 27-29. април. 2007

Програм курса "Менаџмент ризика у безбедности" који ће се одржати 27, 28, и 29. априла 2007.г. је следећи (download у PDF формату (212 КБ)) :


Менаџмент ризика у безбедности
/Програм курса/

Назив модула:

Безбедносни менаџмент и управљање ризицима

Вођа програма

др Зоран Кековић

Тема курса:

Стратешко планирање и акциони план – студија случаја

Предавачи

др Зоран Кековић, др Желимир Кешетовић, др Зоран Драгишић, др Дејан Петровић, мр Горан Мандић, мр Милан Милошевић, мр Светлана Станаревић, Весна Николић, Срђан Поповић

Облик наставног рада

Усмена излагања, модериране дискусије, радионице

Место и датум:

Студентски град – Нови Београд, 27-29.04.2007.

Циљ обуке

Унапредити ефективност и ефикасност полазника обуке за процену безбедносних претњи, анализу ризика и израду стратешког и акционог плана за управљање ризицима у безбедности

Специфични циљеви обуке

На крају обуке полазници ће:

· идентификовати улогу менаџера безбедности организације у стратешком и оперативном планирању у доходовном и непрофтином сектору

· унапредити знања, вештине и ставове о коришћењу алата за процену безбедносних претњи, анализу ризика и израду акционих планова управљања ризима

· унпаредити способности за риск комуницирање

Теме:

· Општи појмови о менаџменту ризика у безбедности

· Процена и анализа безбедносних претњи и ризика

· Стратешко и акционо/оперативно планирање

· Израда стандардних оперативних процедура

· Риск комуницирање у области безбедносног менаџмента

АГЕНДА ТРЕНИНГА

I ДАН - поподневна сесија

Почетак

Тема

Трајање

мин.

Метод/начин рада

16:00

С1:Увод

5

Усмено излагање

16:05

С2: Основни појмови о менаџменту ризика и менаџмент ризика у безбедности

др З. Кековић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија

16:50

С3: Стратешко планирање у безбедности

мр М. Милошевић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија


17:35

Пауза

15

17:50

С4: Идентификација штићених вредности и ризика

В. Николић

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

II ДАН - преподневна сесија

09:00

С5: Категоризација и приоритетизација ризика

В. Николић, мр С. Станаревић

30

Усмено излагање


15

Модерирана дискусија

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

10:30

Пауза

15

10:45

С6: Прелиминарна анализа одговора на идентификоване ризике

др З. Драгишић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија

11:30

С7: Менаџмент операционалних ризика

др З. Кековић, С. Поповић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија


12:15

Пауза

15

С8: Израда акционог плана и стандардних оперативних процедура

мр М. Милошевић, мр Г. Мандић, С. Поповић

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

12:30

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

14:00

Пауза за ручак

II ДАН - поподневна сесија

С1: Пројектни задатак

10

Усмено излагање


16:00

16:10

C2: Риск комуницирање

др Ж. Кешетовић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија


16:55

С3: Прикупљање података о штићеним вредностима и ризицима/употреба техника и метода за управљање ризицима

мр Г. Мандић

25

Усмено излагање


40

Вежба 1


15

Модерирана дискусија


18:15

Пауза

15

18:30

С4: Идентификација и прелиминарна процена консеквенци ризика на штићене вредности/израда прелиминарних матрица хазарда и ризика/технике и методе процене утицаја

др З. Драгишић, В. Николић

30

Усмено излагање

40

Вежба 2


20

Модерирана дискусија

III ДАН - преподневна сесија

С5: Процена консеквенци ризика на штићене вредности / проценa вероватноће догађаја/ процена рањивости штићених вредности/ мапирање ризика

др З. Кековић, В. Николић

30

Усмено излагање


9:00

40

Вежба 3

20

Модерирана дискусија

10:30

Пауза

15

10:45

С6: Идентификација, евалуација и мониторинг одговора на ризике и могућности за заштиту штићених вредности/табела идентификације противмера/ табела ефикасности и ефективности противмера/ анализа трошкова примене противмера

мр Г. Мандић, мр С. Станаревић, С. Поповић

30

Усмено излагање

40

Вежба 4

20

Модерирана дискусија


12:15

Пауза

15

12:30

С7: Израда акционог плана и стандардних оперативних процедура

мр Г. Мандић, С. Поповић

Усмено излагање

40

Вежба 5

20

Модерирана дискусија

III ДАН - поподневна сесија

С1: Закључна дискусија о студији случаја

др Зоран Кековић

30


16:00

16:30

С2: Припрема пројектног задатка који ће се реализовати у предузећима/организацијама у којима су полазници запослени

др Д. Петровић, Весна Николић

30

Усмено излагање

45

Модерирана дискусија


17:45

Пауза

15

18:00

Евалуација курса

30

Дискусија

18:30

Подела диплома и завршна реч

30

19:00

Крај курса


Пратећи материјали за реализацију обуке:

· Презентације за сваку сесију;

· Меморандуми и материјали за додатно проучавање;

· Обрасци који се користе у менаџменту операционалних ризика.