недеља, 15. април 2007.

Семинар "Менаџмент ризика у безбедности", 27-29. април. 2007

Програм курса "Менаџмент ризика у безбедности" који ће се одржати 27, 28, и 29. априла 2007.г. је следећи (download у PDF формату (212 КБ)) :


Менаџмент ризика у безбедности
/Програм курса/

Назив модула:

Безбедносни менаџмент и управљање ризицима

Вођа програма

др Зоран Кековић

Тема курса:

Стратешко планирање и акциони план – студија случаја

Предавачи

др Зоран Кековић, др Желимир Кешетовић, др Зоран Драгишић, др Дејан Петровић, мр Горан Мандић, мр Милан Милошевић, мр Светлана Станаревић, Весна Николић, Срђан Поповић

Облик наставног рада

Усмена излагања, модериране дискусије, радионице

Место и датум:

Студентски град – Нови Београд, 27-29.04.2007.

Циљ обуке

Унапредити ефективност и ефикасност полазника обуке за процену безбедносних претњи, анализу ризика и израду стратешког и акционог плана за управљање ризицима у безбедности

Специфични циљеви обуке

На крају обуке полазници ће:

· идентификовати улогу менаџера безбедности организације у стратешком и оперативном планирању у доходовном и непрофтином сектору

· унапредити знања, вештине и ставове о коришћењу алата за процену безбедносних претњи, анализу ризика и израду акционих планова управљања ризима

· унпаредити способности за риск комуницирање

Теме:

· Општи појмови о менаџменту ризика у безбедности

· Процена и анализа безбедносних претњи и ризика

· Стратешко и акционо/оперативно планирање

· Израда стандардних оперативних процедура

· Риск комуницирање у области безбедносног менаџмента

АГЕНДА ТРЕНИНГА

I ДАН - поподневна сесија

Почетак

Тема

Трајање

мин.

Метод/начин рада

16:00

С1:Увод

5

Усмено излагање

16:05

С2: Основни појмови о менаџменту ризика и менаџмент ризика у безбедности

др З. Кековић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија

16:50

С3: Стратешко планирање у безбедности

мр М. Милошевић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија


17:35

Пауза

15

17:50

С4: Идентификација штићених вредности и ризика

В. Николић

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

II ДАН - преподневна сесија

09:00

С5: Категоризација и приоритетизација ризика

В. Николић, мр С. Станаревић

30

Усмено излагање


15

Модерирана дискусија

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

10:30

Пауза

15

10:45

С6: Прелиминарна анализа одговора на идентификоване ризике

др З. Драгишић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија

11:30

С7: Менаџмент операционалних ризика

др З. Кековић, С. Поповић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија


12:15

Пауза

15

С8: Израда акционог плана и стандардних оперативних процедура

мр М. Милошевић, мр Г. Мандић, С. Поповић

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

12:30

30

Усмено излагање

15

Модерирана дискусија

14:00

Пауза за ручак

II ДАН - поподневна сесија

С1: Пројектни задатак

10

Усмено излагање


16:00

16:10

C2: Риск комуницирање

др Ж. Кешетовић

35

Усмено излагање


10

Модерирана дискусија


16:55

С3: Прикупљање података о штићеним вредностима и ризицима/употреба техника и метода за управљање ризицима

мр Г. Мандић

25

Усмено излагање


40

Вежба 1


15

Модерирана дискусија


18:15

Пауза

15

18:30

С4: Идентификација и прелиминарна процена консеквенци ризика на штићене вредности/израда прелиминарних матрица хазарда и ризика/технике и методе процене утицаја

др З. Драгишић, В. Николић

30

Усмено излагање

40

Вежба 2


20

Модерирана дискусија

III ДАН - преподневна сесија

С5: Процена консеквенци ризика на штићене вредности / проценa вероватноће догађаја/ процена рањивости штићених вредности/ мапирање ризика

др З. Кековић, В. Николић

30

Усмено излагање


9:00

40

Вежба 3

20

Модерирана дискусија

10:30

Пауза

15

10:45

С6: Идентификација, евалуација и мониторинг одговора на ризике и могућности за заштиту штићених вредности/табела идентификације противмера/ табела ефикасности и ефективности противмера/ анализа трошкова примене противмера

мр Г. Мандић, мр С. Станаревић, С. Поповић

30

Усмено излагање

40

Вежба 4

20

Модерирана дискусија


12:15

Пауза

15

12:30

С7: Израда акционог плана и стандардних оперативних процедура

мр Г. Мандић, С. Поповић

Усмено излагање

40

Вежба 5

20

Модерирана дискусија

III ДАН - поподневна сесија

С1: Закључна дискусија о студији случаја

др Зоран Кековић

30


16:00

16:30

С2: Припрема пројектног задатка који ће се реализовати у предузећима/организацијама у којима су полазници запослени

др Д. Петровић, Весна Николић

30

Усмено излагање

45

Модерирана дискусија


17:45

Пауза

15

18:00

Евалуација курса

30

Дискусија

18:30

Подела диплома и завршна реч

30

19:00

Крај курса


Пратећи материјали за реализацију обуке:

· Презентације за сваку сесију;

· Меморандуми и материјали за додатно проучавање;

· Обрасци који се користе у менаџменту операционалних ризика.